Planet Earth II Season 1 (6/6)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 06/11/2016

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.8/10

Tóm tắt:

Updating......

Phân vai

David Attenborough    ...  Himself - presenter