Andrew V. McLaglen

- Ngày sinh: 28/07/1920

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia