Cao Hy Hy

- Ngày sinh: 08/07/1957

- Quốc gia:

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia