Kar Wai Wong

- Ngày sinh: 14/07/1956

- Quốc gia: China

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia