Kathryn Bigelow

- Ngày sinh: 24/11/1951

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia