Lee Jeong-hyo

- Ngày sinh:

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia