Rajkumar Hirani

- Ngày sinh: 20/10/1962

- Quốc gia: India

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia