Stephen Gaghan

- Ngày sinh: 06/05/1965

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia