Zack Snyder

- Ngày sinh: 01/03/1966

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia

6.4/10
2011

Phim Ipad
6.4/10
2011