Abbie Cornish

- Ngày sinh: 07/08/1982

- Quốc gia: Australia

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
6.4/10
2011

6.4/10
2011