Allison Janney

- Ngày sinh: 19/11/1959

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

<td class="xl69" colspan="4" width="744" height="

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.3/10
2009

Phim Ipad
7.3/10
2009