America Ferrera

- Ngày sinh: 18/04/1984

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia