Charlayne Woodard

- Ngày sinh: 29/12/1953

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia