Charlotte Gainsbourg

- Ngày sinh: 21/07/1971

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia