Chen Chang

- Ngày sinh: 14/10/1976

- Quốc gia: Taiwan

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia