Chris Evans

- Ngày sinh: 13/06/1981

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.5/10
2010