Chris Pine

- Ngày sinh: 26/08/1980

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia