Eddie Redmayne

- Ngày sinh: 06/01/1982

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia