Emma Stone

- Ngày sinh: 06/11/1988

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.6/10
2011

Phim Ipad
7.6/10
2011