Frances Fisher

- Ngày sinh: 21/10/1956

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

<td class="xl73" colspan="4" width="444" height="

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.2/10
1997

Phim Ipad
7.2/10
1997