Gemma Jones

- Ngày sinh: 04/12/1942

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia