Gerard Butler

- Ngày sinh: 13/11/1969

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.5/10
2009

Phim Ipad
6.5/10
2009