Hoàng Hải Ba

- Ngày sinh: 15/09/1984

- Quốc gia:

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia