Hye-kyo Song

- Ngày sinh: 22/11/1981

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia