J.K. Simmons

- Ngày sinh: 09/01/1955

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
7/10
2009

5.9/10
2001

Phim Ipad
5.9/10
2001