Jessie Buckley

- Ngày sinh:

- Quốc gia: Iceland

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia