Joanne Whalley

- Ngày sinh: 25/08/1964

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia