John Cena

- Ngày sinh: 23/04/1977

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia