Laura Bro

- Ngày sinh:

- Quốc gia: Denmark

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia