Laura Vandervoort

- Ngày sinh: 22/09/1984

- Quốc gia: Canada

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia