Linda Hamilton

- Ngày sinh: 26/09/1956

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử
 

Các phim đã tham gia

8.1/10
1984

Phim Ipad
8.1/10
1984