Lucy Davis

- Ngày sinh: 02/01/1973

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia