Lý Tuyết Kiện

- Ngày sinh: 08/07/1986

- Quốc gia:

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia