Matt Bomer

- Ngày sinh: 11/10/1977

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia