Mila Kunis

- Ngày sinh: 14/08/1983

- Quốc gia: Ukraine

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.9/10
2010

Phim Ipad
6.9/10
2010