Nia Long

- Ngày sinh: 30/10/1970

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7/10
2000

Phim Ipad
7/10
2000