Nick Cheung

- Ngày sinh: 02/12/1967

- Quốc gia: Hong Kong

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia