Peter Dinklage

- Ngày sinh: 11/06/1969

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
8.3/10
2017

8.3/10
2017