Priyanka Chopra

- Ngày sinh: 18/07/1982

- Quốc gia: India

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia