Richard Widmark

- Ngày sinh: 26/12/1914

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia