Robert Downey Jr.

- Ngày sinh: 04/03/1965

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia