Robert Mitchum

- Ngày sinh: 06/08/1917

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia