Sean Bean

- Ngày sinh: 17/04/1959

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

5.8/10
2010

Phim Ipad
5.8/10
2010

Phim Ipad
8.8/10
2003