Stephen Spinella

- Ngày sinh: 11/10/1956

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia