Tôn Lệ

- Ngày sinh: 26/09/1982

- Quốc gia: China

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia