Tony Leung Chiu Wai (Lương Triều Vĩ)

- Ngày sinh: 27/06/1962

- Quốc gia: Hong Kong

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
7/10
2003