Trần Sổ

- Ngày sinh: 05/08/1976

- Quốc gia:

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia