Travis Fimmel

- Ngày sinh: 15/07/1979

- Quốc gia: Australia

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.3/10
2018

Phim Ipad
7.3/10
2018

7.6/10
2016

Phim Ipad
7.6/10
2016