Ye-jin Son

- Ngày sinh: 11/01/1982

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

8.1/10
2004

Phim Ipad
8.1/10
2004