Zhang Ziyi

Chương Tử Di

- Ngày sinh: 09/02/1979

- Quốc gia: China

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia